20131002 40diversen
20130614 091540
Img 0192

Digitale memo

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Verlof

Aanvraag buitengewoon verlof

Voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties kunt u onderstaand formulier afdrukken, invullen en inleveren bij de leerkracht of de directeur.

   

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

1. Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 1 maand van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Verlof indien: wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; (een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.)

Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden: eenmaal per schooljaar worden verleend; niet langer duren dan tien schooldagen en niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

 

2. Verlof in geval van gewichtige omstandigheden

Voor bepaalde gewichtige omstandigheden*  kan vrij worden gevraagd.

* gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die buiten de wil van de ouders plaatsvinden

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • voor verhuizing van ten hoogste één dag;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten t/m de derde graad, duur in overleg met de directeur van de school;
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één dag;
 • bij 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum van het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60 jarige huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag;
 • voor andere calamiteiten en naar oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

 

3. Geen reden voor verlof

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden;
 • een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband
 • als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben

 

Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur van de school wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan opmaken.