Foto 20
Groep78
Computers bewerkt

MR

Welkom bij de MR

Voor elke school staat de kwaliteit van het onderwijs voorop, en voor Noordeinde is dat niet anders. Iedereen die bij de school betrokken is, directie, teamleden én ouders, wil goed onderwijs in een veilige school. De Medezeggenschapsraad draagt hieraan bij. 

De Medezeggenschapsraad (MR)

In de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen vertegenwoordigers van de drie betrokken partijen met elkaar over alle aspecten van het onderwijs. Zowel ouders als leerkrachten hebben zo invloed op het beleid van de school. De ideeën van ouders over goed onderwijs hoeven niet altijd overeen te komen met die van de leerkrachten en/of de directie. Daarom is het goed dat de MR namens ouders en leerkrachten tot eenduidige standpunten komt en die bespreekt met de directie. Zo is het beleid van de school een zaak van ons allemaal. 

De rol van de MR binnen de school

De directie heeft voor een aantal zaken instemming van de MR nodig. Voor andere zaken heeft het MR de bevoegdheid om advies te geven. In de praktijk betekent dit dat de MR over veel verschillende aspecten van de school meedenkt en haar standpunten met de directie bespreekt. Belangrijke onderwerpen in de MR zijn onder meer:

  • de vormgeving van het onderwijs: hoe stimuleer je kinderen om hun talenten te ontwikkelen, hoe schep je een veilige omgeving om te leren en fouten te mogen maken? Maar ook: hoe help je kinderen om prettig met elkaar om te gaan, wat doe je aan pesten, hoe dragen we onze protestants-christelijke identiteit uit?
  • de omgeving van het onderwijs: is het schoolplein een leuke en veilige speelplek, wordt de school voldoende  schoongemaakt, is de school voor leerlingen en leerkrachten een veilige plek (luchtkwaliteit, brandveiligheid), worden er ontruimingsoefeningen gedaan? 

De directie maakt voor verschillende delen van het beleid een plan, bijvoorbeeld: het schoolplan (beleid over het onderwijs), het nascholingsplan (beleid over de scholing van de leerkrachten), het ICT-beleidsplan (beleid over het inzetten van computers), het formatieplan (welke leerkracht staat komend jaar voor welke groep). Al deze plannen worden in de MR besproken. De MR legt vervolgens haar vragen en opmerkingen voor aan de directie. 

Andersom kan de directie de MR vragen over bepaalde kwesties mee te denken, zoals de groei van de school: welke groepsgrootte is nog werkbaar? 

Rol van MR op bovenschools niveau

Het Noordeinde is onderdeel van de scholengroep UNICOZ, die bestaat uit 23 basisscholen en de scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs het Oranje Nassaucollege. 

UNICOZ werkt met een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) die bestaat uit vertegenwoordigers van personeel en ouders van de UNICOZ-scholen. De voorzitter van de MR sluit bovendien aan bij de vergaderingen van de GMR en kan vanuit de MR vragen en opmerkingen voorleggen aan de GMR, die de GMR bespreekt met de algemene directie. Zo kan de MR van de school ook invloed hebben op het bovenschoolse beleid. 

Lees hier meer over de GMR:  /http://www.nldata.nl/gmrunicoz

Samenstelling MR

De MR bestaat uit drie teamleden en drie ouderleden:
 
Esther Heeres (voorzitter), moeder van Britt (groep 7)
 
Carolien van Breda, moeder van Marit (groep 8), Yfke (groep 6) en Søren (groep 3)
 
Wouter de Kwant  (secretaris), vader van Wendel (groep 1)
 
Walter Dekker, leerkracht groep 7 (contactpersoon MR/OR)
 
Marjolijn van Es, leerkracht groep 4
 
Marjolein Zwik, leerkracht groep 5
 

Als een ouder-lid de MR verlaat, worden ouders opgeroepen zich kandidaat te stellen voor het opvullen van de vacature. Mochten zich meer kandidaten melden, dan worden er verkiezingen gehouden.

Hoe en wanneer doet u een beroep op de MR?

Als ouder of personeelslid kunt u (schriftelijk) contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school aangaan. Het gaat hierbij om zaken die belangrijk zijn voor de gehele school, voor meerdere leerlingen of om zaken die op langere termijn spelen. De MR is niet de plek om individuele kwesties te bespreken. In dit geval bespreekt u de kwestie eerst met de leerkracht en daarna met de directie. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u een MR-lid benaderen. 

U kunt het beste contact opnemen door het sturen van een e-mail naar: mr@noordeinde.unicoz.nl

Uw mening wordt op prijs gesteld! 

Via deze website kunt u de verslagen van de MR lezen. Ook komt er na iedere vergadering een stukje in de nieuwsbrief met de belangrijkste punten die besproken zijn. Graag horen wij van u wat uw mening is over de punten die we in de MR bespreken. Als MR vertegenwoordigen we team en ouders. Het is altijd prettig om van de achterban te horen of de koers die we bewandelen, de juiste is. We staan open voor uw mening; er is rond de schooltijden altijd wel een MR-lid te vinden, in de school of op het schoolplein!

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een MR-vergadering bijwonen, dan kunt u dit aangeven bij de voorzitter.